Firma Perfekta Elwira Bowers to firma z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, oferująca usługi z zakresu między innymi:


SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW I ADMINISTRACJI

Administracja publiczna działa w zmieniającym się otoczeniu. Sprawne działania podejmowane przez instytucje i organy administracji publicznej wpływają w dużym stopniu na rozwój gospodarczy. Programy szkoleniowe obejmują głównie problemy funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej i adresowane są do pracowników urzędów administracji rządowej oraz samorządowej.

kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych
kontrola zarządcza w praktyce - warsztaty planowania działalności i zarządzania ryzykiem
zarzadzanie strategiczne w administracji
strategie rozwoju administracji publicznej
budowa potencjału administracyjnego
zarządzanie zmianą w administracji publicznej
zarzadzanie informacją w administracji publicznej


SZKOLENIA I DORADZTWO BIZNESOWE I FINANSOWE

W czasach zmieniających się warunków gospodarczych dla rozwoju firmy niezbędne jest podejmowanie trafnych decyzji, poprzedzonych rzetelną analizą i oceną jej kondycji. Kluczowego znaczenia nabiera fachowe doradztwo biznesowe, pozwalające nakreślić właściwy kierunek dalszych działań. Przedsiębiorcom sprzyjają możliwości aplikowania o europejskie źródła finansowania planowanych inwestycji. Szkolenia oraz doradztwo biznesowe i finansowe dotyczy zarówno firm funkcjonujących na rynku, jak i start-up, a także stanowią ofertę dla podmiotów realizujących usługi rozwojowe w ramach środków unijnych.

analizy ryzyka
biznesplany
negocjacje
optymalizacja procesów biznesowych
programy restrukturyzacji i programy naprawcze
strategie rozwoju firmy
struktury sprzedaży
usprawnianie procesów sprzedażowych

SZKOLENIA I DORADZTWO MARKETINGOWE

Strategie marketingowe dobrane adekwatnie do potencjalnego odbiorcy to podstawa efektywnego pozyskiwania klientów. Sprzyja temu również właściwy wizerunek firmy. Rynek mediów tradycyjnych i elektronicznych stale ewoluuje, a funkcjonowanie w tej przestrzeni konieczne jest dla zapewnienia optymalizacji zysków. Szkolenia i doradztwo mające na celu zapewnienie skutecznych, spójnych i efektywnych działań marketingowych dotyczą zarówno firm funkcjonujących na rynku, jak i start-up, a także stanowią ofertę dla podmiotów realizujących usługi rozwojowe w ramach środków unijnych.

analiza konkurencji
doradztwo PR
e-marketing
marka i reklama
marketing mix
social media
strategie i plany marketingowe

DORADZTWO W ZAKRESIE OTWIERANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Każdy przedsiębiorca postawić musi pierwszy krok. Zmienność i niejednoznaczność obowiązujących przepisów zniechęcić może wielu do pełnienia roli właściciela firmy i pracodawcy. Oferta tego bloku szkoleniowo-doradczego skierowana jest do wszystkich tych, którzy przed podjęciem działalności gospodarczej potrzebują podnieść swoją wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów, a także dla tych, którzy prowadząc własną firmę napotykają urzędowe i proceduralne trudności.

ABC przedsiębiorczości
aspekty prawne prowadzenia działalności
biznesplan
marketing mix
podstawy księgowości
Urząd Skarbowy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

SZKOLENIA ZAWODOWE

Oferta szkoleń zawodowych kierowana jest do wszystkich osób zamierzających zmienić, podnieść, udoskonalić czy zaktualizować swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach tego wsparcia oferujemy również formalne potwierdzanie posiadanych kwalifikacji. Szkolenia odbywają się indywidualnie i grupowo. Podstawy programowe kreowane są zgodnie z Krajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych określonymi w Bazie standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń Departamentu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (do czasu rozpoczęcia obowiązywania Krajowych Ram Kwalifikacji).

DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING

Określenie ścieżki rozwoju zawodowego stanowi klucz do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszych kroków na rynku pracy. Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób planujących zmianę kwalifikacji lub nabycie nowych, powracających na rynek pracy po przerwach (np. związanych z chorobą lub wychowaniem dzieci), planujących przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, młodzieży wkraczającej w życie zawodowe. Oferujemy również doradztwo dla firm w zakresie określenia i realizacji polityki personalnej.

KOMISJE OCENY WNIOSKÓW

Zespół wieloletnich ekspertów oferuje swoje usługi w zakresie oceny biznesplanów, wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, wniosków o uzyskanie wsparcia pomostowego, komisji rekrutacyjnych oceniających predyspozycje i pomysły na założenie działalności gospodarczej.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I MEDIALNE

Wiele profesji wymaga wystąpień przed szerszą publicznością, przed kamerami, wydawania oświadczeń i komunikatów medialnych. Dla nich oferujemy prowadzone przez praktyków szkolenia i doradztwo przygotowujące i doskonalące umiejętności niezbędne do skutecznych i bezstresowych wystąpień.

BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTOPREZENTACJA

Jak cię widzą tak cię piszą – choć wielu będzie się zapierać, że jest inaczej, to jednak prawda. Pierwsze wrażenie, jakie wywieramy na potencjalnych pracodawcach, klientach, partnerach biznesowych etc daje lub odbiera przewagę negocjacyjną, buduje dobre lub negatywne skojarzenia, przyczynia się do sukcesu lub porażki planowanych działań. Szkolenia i doradztwo umożliwią wykreowanie wizerunku przyczyniającego się do budowania pozytywnego wrażenia.

DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE

Niejednokrotnie wyzwania przed jakimi stajemy generują potrzebę wsparcia i wzmocnienia. W szczególności dzieje się tak, kiedy wchodzimy w nowe i nieznane – zmieniamy pracę, kwalifikacje, szkołę, wracamy na rynek pracy, planujemy założyć własny biznes etc. Doradztwo psychologiczne pomoże przejść przez te newralgiczne momenty i wzmocni oczekiwane postawy.

BADANIA I RAPORTY EWALUACYJNE

Analizy ex-ante umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji i działań dla planowanych projektów i inwestycji. Proponujemy przeprowadzanie badań mających na celu ustalenie potrzeb grup docelowych, ich barier i oczekiwań. Dzięki badaniom planowane projekty w pełni odpowiadają na faktyczne potrzeby ich potencjalnych odbiorców. Badania med-term pozwalają na wprowadzenie w trakcie realizacji projektów modyfikacji i zmian w odpowiednim czasie. Badania ex-post pozwalają na obiektywną ocenę trafności podjętych działań, rzeczywistych skutków realizacji określonych założeń, skuteczności przyjętej strategii i metodologii oraz na przyjęcie odpowiednich wniosków w celu efektywniejszej pracy w przyszłości.

2016 © w3layouts